История птицефабрики в черно-белых фотографиях

sev


dvor1 dvor2

dvor3 dvor4

dvorr1 dvorr2

dvorr3 ob1

ob2 opt-kl1

orp-kl2 orp-t1

orp-t7 orp-t8

orp-tt1 orp-tt2

orp-tt3 pt1

pt2 pt3

uborka1 v1

v2 v3

pt001 pt002

ivanov mex

rabotniki uborka21

uborka22 uborka23

uborka24